قاضی آباد

قاضی آباد

قاضی آباد لواسان قاضی آباد یا قاضی با ، یکی از محله‌های شهر لواسان است. این محله در کنار بلوار امام خمینی شهر لواسان و متصل به محله ناران و نجارکلای بالا و مابین آن دو قرار دارد که به صورت رسمی دارای سنگ ثبتی است و در گفتار عامیانه بنام ( قاضی با ) مصطلح گردیده […]

Continue Reading