مزرعه سادات

مزرعه سادات

روستای مزرعه سادات لواسان مزرعه سادات یکی از روستاهای  لواسان کوچک استان تهران است. اهالی قدیمی روستا می‌گویند اینجا حدود پانصد سال قدمت دارد.     در روستای مزرعه سادات نشانی از مزرعه وجود ندارد که این روستا به نوعی وارد زندگی شهر‌نشینی شده و بافت روستایی در آن رو به فراموشی است. هرچند که […]

Continue Reading